जीवन गोपाळ जोशी यांचे अनुभव

आणीबाणी लागून एक  वर्ष पूर्ण झाले तेव्हा काही मोजक्या लोकांना परत 8 दिवसां करता पकडले होते मला अगोदर कुणकुण लागली होती मि पेरूगेट   समोरच्या कट्ट्यावर झोपलो होतो रात्री माझे समोर बापूराव धारप यांना पकडले माझी खात्री झाली आपला नंबर आहे रात्री पोलिस घरी येऊन गेले होते घरी दम देऊन गेले मी सकाळी घरी गेलो घरचे घाबरले होते मला लगेच पोलिसनी बोलविले आहे तू ताबडतोब चौकत जा हजेरी लावून ये घरचे लोक घाबरले होते मी गेलो 8 दिवसांनी घरी आलो